Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Γ? Τρίμηνο ? Ομάδα 4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Βαγενάς Στέφανος, Γραδούλας Ιωάννης, Μητράκος Νικόλαος, Σφύρης Θεμιστοκλής

1ο άρθρο σε MS Word: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2ο άρθρο σε MS Word: Ληθαίος Ποταμός